เพื่อนคู่ใจ

ติดตัว บลัดฮาวด์ของคุณ[b]มีพลังโจมตี +2