ศิลาเวทโอนิกซ์

สุ่มทำลายมินเนี่ยนศัตรู[b]สูงสุด 2 ตัว @