ปากของคาธูน

ชิ้นส่วนของคาธูน (@/4) ทำลายมินเนี่ยนหนึ่งตัว