Sabbie Mutevoli

Potere Eroe
Infligge 1 danno a
TUTTI i servitori. Evoca
un Cumulo di Sabbia.